Vedtægter

Vedtægter for Ishøj Sejlklub

Afsnit 1: Definition af klubben.
§ 1.
Klubbens navn er Ishøj sejlklub, forkortet IS. Dens hjemsted er Ishøj havn i Ishøj
kommune
§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen for fritidslivet på søen.
Dette søges bl.a. opnået ved afholdelse af kap- og tursejladser, øvelses- og
navigationssejladser samt sportsfisketure.
Det er desuden formålet at give medlemmerne kendskab til navigation og sømandskab
samt sikkerhed og ansvar til søs. Det er endvidere formålet at varetage medlemmernes
fælles interesse m.h.t. plads- og lokaleforhold, samt at styrke kammeratskabet blandt
disse ved afholdelse af klubaktiviteter og selskabelige arrangementer.
Partipolitisk virksomhed må ikke finde sted.
Erhvervsmæssig virksomhed må kun finde sted, såfremt det tjener klubbens formål
§ 3.
Klubbens bomærke er Tors hammer med sammenslynget IS.
Klubbens stander i blåt på rødt baggrund.
Stander og bogmærke skal være efter en af bestyrelsen godkendt model.
Standeren må kun føres af et lystfartøj, hvis ejer eller fører er aktivt medlem af Ishøj
sejlklub
§ 4.
Klubben er tilsluttet Dansk Sejlunion, Danmarks Fritidssejler Union, og Ishøj
Idrætsråd
Afsnit 2: Medlemskab
§ 5.
Aktive medlemmer kan af bestyrelsen optages i klubben efter skriftlig anmodning.
Som medlemmer af juniorafdelingen optages ansøgere til det fyldte 18. år efter
forældres/værges skriftlige samtykke.
Passive medlemmer kan af bestyrelsen optages i klubben efter
skriftlig anmodning
§ 6.
Som æresmedlemmer kan optages medlemmer eller andre, som har gjort sig
særlig fortjent hertil.
Æresmedlemmer vælges af generalforsamlingen på bestyrelsens anbefaling.
Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på
generalforsamlingen.
§ 7.
Aktive medlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter, der afholdes i klubbens
navn.
Passive medlemmer kan deltage i klubbens fester, standerhejsning og -nedtagning,
samt i øvrige klubarrangementer, der bekendtgøres som åbne for passive medlemmer
Passive medlemmer kan uden stemmeret overvære klubbens generalforsamlinger
§ 8.
Det er ethvert medlems pligt at virke til gavn for klubben.
Aktive medlemmer har pligt til at stille deres arbejdskraft til rådighed for
vedligeholdelse af klubbens faciliteter i nødvendigt omfang efter bestyrelsens skøn.
§ 9.
Medlemskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for den følgende
regnskabsperiode og forfalder til betaling pr. 1. april og dækker perioden
1. april til 31. marts.
Sidste rettidige betalingsdag er den 15. april. Såfremt betalingen ikke har fundet
sted inden denne dato, tilsendes der medlemmet et påkrav om betaling af det
forfaldne beløb samt et restancegebyr. Har medlemmet stadig ikke betalt senest
14 dage efter påkravet, slettes medlemmet uden yderligere varsel.
§ 10.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde (eksempelvis påvist økonomisk trang) delvis
fritage enkelte medlemmer for kontingentbetaling.
Generalforsamlingen kan fastsætte generelle rabatter, gældende for flere
medlemmer af samme husstand.
§ 11.
Gyldig udmeldelse af klubben kræver, at der til bestyrelsen er fremsendt skriftlig
meddelelse herom mindst 14 dages varsel til en 1. januar.
§ 12.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ved sin adfærd skader klubbens
anseelse, eller som direkte modarbejder klubbens formål og vedtægter.
Beslutningen om eksklusion skal træffes af en enig bestyrelse. Vedkommende
medlem skal, inden beslutningen om eksklusion træffes, have lejlighed til straks at
udmelde sig selv af klubben eller fremføre sit forsvar for den samlede bestyrelse.
Et medlem, som ekskluderes, har ret til at fordre spørgsmålet om eksklusion
afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, bortset fra medlemmer
som er ekskluderet på grund af kontingentrestance.
Ved eksklusion og udmeldelse af klubben finder tilbagebetaling af kontingent ikke
sted.
§ 13.
Generalforsamlingen kan kun drøfte og beslutte om et medlems eksklusion, hvis
eksklusionen er optaget som et særligt punkt på dagsordenen.
Vedkommende medlem har adgang til generalforsamlingen under behandling af
dette punkt, med ret til at fremføre sit forsvar, men er uden stemmeret.
Generalforsamlingens beslutning om ekskursion kræver, at mindst 2/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for eksklusionen ved
skriftlig afstemning
§ 14.
Et medlem som er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan
kun genoptagets i klubben efter en ny generalforsamlingsbeslutning, hvortil der kræves samme majoritet, som ved beslutning om eksklusion.
Afsnit 3: Klubbens Organisation
§ 15.
Klubbens aktiviteter afholdes som fælles klubarrangementer eller under en af
klubbens afdelinger.
Alle arrangementer er åbne for alle klubbens aktive medlemmer.
Kølbådsafdelingen varetager kølbådssejlernes interesser, samt planlægger og
afholder navigationssejladser, tursejladser, fisketure m.v.
Motorbådsafdelingen varetager motorbådssejlernes interesser, samt planlæger og
afholder navigationssejladser, tursejladser, fisketure m.v.
Juniorafdelingen varetager den sejlmæssige uddannelse af klubbens
juniormedlemmer, samt planlægger og afholder stævner og kapsejladser m.m.
Seniorsejlerskolen varetager den sejlmæssige uddannelse af klubbens
seniormedlemmer i sejlførende og motordrevne både samt planlægger og afholder
uddannelsesaktiviteter.
§ 16.
Hver afdeling planlægger og afholder arrangementer indenfor sit område (jfr.
Paragraf 15)
Aktivitetsplan og budget forelægges bestyrelsen til godkendelse.
I klubbens budget afsættes årligt et beløb til afdelingernes rådighed i henhold til
godkendt årsplan.
§ 17.
Den enkelte afdeling ledes af et afdelingsudvalg, som vælges af og blandt
afdelingens medlemmer. Udvalget konstituerer sig med en formand.
Afdelingen udarbejder selv bestemmelser for udvalgets størrelse, forretningsorden
m.v. Disse bestemmelser forelægges klubbens bestyrelse til godkendelse.
For juniorafdelingen gælder særlige vedtægter.
For sejlerskoleafdelingen gælder særlige vedtægter.
Afdelingernes udvalgsformænd indkaldes jævnligt til bestyrelsesmøder, hvor
planlægning, økonomi og afholdte arrangementer gennemdrøftes.
§ 18.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst
3. ugers varsel, ved e-mail eller skriftlig meddelelse til alle medlemmer. Indkaldelsen slås op på opslagstavlen i klubhuset og på klubbens hjemmeside
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Den endelige dagsorden skal være bekendtgjort senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse. via e-mail og sejlklubbens hjemmeside
Tale- forslags-, og stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i
kontingentrestance.
Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, som er personligt myndige og som har
været medlemmer af klubben i mindst 1 år.
Generalforsamlingen kan med 2/3 flertal dispensere for kravet om 1 års medlemskab.
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller gennem fuldmagt udstedt
personligt til et andet aktivt medlem. Hvert medlem har kun ret til at medbringe én
fuldmagt.
Til Ishøj Havns repræsentantskab er kun kontrakthavere valgbare og har stemmeret
§ 19.
Dagsorden for generalforsamling, skal indeholde følgende punkter:
P.1 Valg af dirigent
P.2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
P.3 Revideret regnskab til godkendelse
P.4 Indkomne forslag
P.5 Drift- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse og
fastsættelse af kontingent for det kommende år
P.6 Valg af formand (på lige år), og kasserer (på ulige år)
p.7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (på lige år) og 3 bestyrelses
medlemmer (på ulige år), samt 2 bestyrelsessuppleanter (hvert
år)
P.8 Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
P.9 Valg af repræsentantskabsmedlemmer ifølge vedtægt for S/I Ishøj
Havn
P.10 Eventuelt
§ 20.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og
skal indkaldes, hvis 20% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt
fremsætter begæring herom, med angivelse af hvilke punkter der ønskes
behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senes 5 uger efter en sådan begæring
er modtaget af bestyrelsen og skal bekendtgøres efter samme regler som ordinær
generalforsamling (jfr. paragraf 18).
§ 21.
Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent som ikke må være medlem af
bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal (jfr.
dog paragraf 13, 14, 18, 30, 31).
Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden. Dog skal alle valg og afstemninger
foregå skriftligt, såfremt et medlem begærer det (jfr. dog paragraf 13).
Der tages referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten.
Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny
forelægges for den samme generalforsamling.
Afsnit 4: Bestyrelsen.
§ 22
Bestyrelsen konstitueres på første bestyrelsesmøde, der afholdes snarest
efter generalforsamlingen, idet der vælges næstformand og sekretær.
Således at bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
En opgave kan tildeles et klubmedlem udenfor bestyrelsen. Den pågældende
udfører da arbejdet med ansvar overfor bestyrelsen.
§ 23
Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle
forhold. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale.
Bestyrelsen kan udpege repræsentanter til andre organisationer hvis der er behov. Hvis medlemmerne ønsker at et sådan valg skal ske på en generalforsamling skal bestyrelse efterfølgende sørge for at sådanne valg sker på generalforsamlingen
Bestyrelsens lovligt vedtagne beslutninger, og i henhold dertil foretagne handlinger,
forpligter klubben.
Afgår formanden i utide indtræder næstformanden i dennes sted, indtil næste
ordinære generalforsamling.
En bestyrelsessuppleant indtræder i bestyrelsen, indtil næste ordinære
generalforsamling, således at bestyrelsen består af formand, kasserer og 5
bestyrelsesmedlemmer
§ 24.
Bestyrelsen mødes så vidt muligt én gang månedlig. Bestyrelsesmøde afholdes i
øvrigt, når formanden bestemmer det, eller hvis 4 bestyrelsesmedlemmer
fremsætter begæring herom.
To gange årligt afholdes udvidet bestyrelsesmøde, hvortil
indkaldes tillidsrepræsentanter, som ikke er medlem af
bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er
tilstede (jrf. dog paragraf 25).
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Der tages referat af bestyrelsens beslutninger og handlinger.
Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 25.
Klubben tegnes af formanden, eller næstformanden i forbindelse med et andet
bestyrelsesmedlem.
Ved køb eller salg af anlægsaktiver, samt ved optagelse af lån tegnes klubben dog af
den samlede bestyrelse
§ 26.
Bestyrelsen udfærdiger, i samarbejde med Ishøj Kommune, regler og bestemmelser
for opførelse og anvendelse af bygninger og anlæg der ejes og/eller bruges af klubben.
Afsnit 6: Økonomi og regnskab.
§ 27. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Driftsregnskab, status og budgetter fremlægges i klubhuset senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse, og udsendes til medlemmerne med e-mail samt opsættes på klubbens hjemmeside
§ 28.
Revisorerne skal senest 14 dage før generalforsamlingen have gennemgået det
samlede regnskab og kontrolleret at beholdningen er tilstede.
Revisorerne har pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.
§ 29.
Klubbens midler anbringes på bedst mulige måde efter bestyrelsens afgørelse.
Maksimum for den likvide kassebeholdning fastsættes af bestyrelsen
Afsnit 7: Vedtægtsændringer.
§ 30.
Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, afholdt i
tidsrummet 1. september til 1. maj, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede
medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
ændringsforslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling som ikke er iflg. ovenstående, skal
bestyrelsen derefter inden 14 dage indkalde en ny generalforsamling med dette punkt
på dagsordenen. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er
for forslaget er det vedtaget, uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede
medlemmer.
Afsnit 8: Klubben opløsning.
§ 31.
Klubbens opløsning kan kun besluttes på en i dette øjemed særligt indkaldt
generalforsamling, afholdt i tidsrummet 1 september til 1. maj.
Denne generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 50% af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er tilstede.
Til vedtagelse af forslaget kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig iflg. ovenstående, indkaldes derefter inden 14 dage til en ekstraordinær
generalforsamling med punktet på dagsordenen. Dersom også ¾ af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget, er det
vedtaget uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede.
På generalforsamlingen træffes desuden beslutning om, hvorledes der skal
forholdes med klubbens aktiver, herunder fast ejendom og løsøre.
Denne beslutning træffes ved almindeligt flertal.
Klubbens aktiver skal tilfalde idrætslige formål i Ishøj Kommune.
Afsnit 9: Ikrafttræden.
§ 32.
Nærværende vedtægter træder i kraft efter generalforsamlingen den 18 august 1986
Vedtægterne ændret i paragraf 15, 17, 19, 22 og 23 ved generalforsamlingen den
27 februar 1995 og træder i kraft straks herefter.
Vedtægterne ændret i paragraf 9 og 12 ved ekstraordinær generalforsamling den
26 marts 1998 og træder i kraft herefter.
Vedtægterne ændret i paragraf 19 ved ekstraordinær generalforsamling den 27
marts 2000 og træder i kraft straks herefter. Vedtægterne ændret i paragrafferne 4, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ved ekstraordinær generalforsamling den 11 maj 2015 og træder i kraft straks herefter