Søg efter:

Denne sikkerhedspolitik er udarbejdet på bagrund af krav fra Dansk Sejlunion og Ishøj Sejlkubens ønske om at afvikle uddannelse af de nye sejlere på ansvarlig vis så alle er klar over hvad man skal gøre for at skabe tryg og sikkert sejlads på Ishøj Klub Sejlerskole. Sikkerhedsplan skal forbygge ulykken og begrænse skader.

Ansvar

Klubbens bestyrelse godkender sikkerhedspolitik for sejlerskolen og Sejlerskolen er ansvarlig for at denne overholdes.

Instruktørerne

Skal have duelighedsbevis, eller mindst 5 års sejlads erfaring. Den nye instruktør kandidat skal godkendes af klubbens bestyrelse. Alle Instruktører skal inden for de sidste 3 år har været på:
 • Instruktørkursus hos Dansk Sejlunion
 • Førstehjælpskursus
Instruktøren har ansvaret for at eleverne kender brugen af nødudstyret om bord og hvor man finder dette ombord.

Eleverne

Skal selv søge for passende tøj til sejlads. Ekstra tøj. Vand og tør mad. Personlig ulykkesforsikring.

Klubbens både

Der må ikke sejles ud af havn hvis vinden er over 12m/sek. Instruktøren skal tage særlig hensyn til førsteårs elever således at de kan føle sig trygge. Instruktøren vurderer selv om sejladsen aflyses og flyttes til en anden dag. Klubbens både er udstyret med påhængsmotorer for sikker havnemanøvre. Hver båd skal udstyres med følgende:
 • Anker med mindst 20m ankerline.
 • Fendere og fortøjninger
 • Brandslukker og brandtæppe
 • Nødraketter: håndblus (hvid og rød), nødlys (den der vender op i vandet) +vandtæt beholder til den, faldskærmsraket, tågehorn
 • Redningsveste med D-ring til alle om bord
 • Søkort over området hvor skolebådene sejler.
 • Kompas
 • Førstehjælpskasse.
 • Værktøjskasse: gaffa tape, kniv, wiresaks eller boltsaks, skruetrækker, svensknøgle, papegøje tang. ????
 • Pagaj
 • Lænse pumpe og pøs
 • Kniv, alle skal vide hvor den ligger i båden
 • Tæppe, redningstæppe.
 • Benzin tanken skal være lukket efter hver sejlads og ved brændstof mangel meldes det ud til næste holds instruktør, der skal sejle med eleverne dagen efter.
Instruktøren er ansvarlig for at større mangler og fejl ved båden meldes til bestyrelsen der sørger for at stille til rådighed økonomiske midler til at rette på mangel, eller fejl.  Ellers mindre skader / mangel rettes inden sejlads. Ombord findes der en telefonliste med telefonnumre til:
 • Klubbens formand
 • Havnefoged
 • Instruktører
 • Alarm 112
 • Politi 114

Når holdet sejler ud

 • Alle skal have redningsvest på
 • Der skal være mindst en mobiltelefon om bord
 • Alle skal være klar over hvor de finder tingene på båden (værktøjskasse, kniv, førstehjælpskasse, instruks hvordan og hvem man skal kontakte ved ulykken…)

Hvad skal man gøre ved uheld

 • stands ulykken
 • giv førstehjælp
 • tilkald hjælp (112, 114, SOK), brug nødsignalerne
 • bring tilskadekommende in land hurtigst muligt
 • underret nærmeste pårørende
 • kontakt formand
 • hvis nødvendigt: kontakt forsikringsselskab og Dansk Sejlunion

Hvis besætning ikke kan håndtere båden

 • tilkald hjælp
 • brug de korrekte nødsignaler (røde er kun hvis det er fare for liv og helbred)
 • noter navn, sejlnr, mærke på evt. anden båd der er involveret i uheldet
 • er besætningen skyld i uheld – aftal videre kontakt
 • underret klubbens formand
 • hvis nødvendigt: kontakt forsikringsselskab og Dansk Sejlunion
Ved kontakt til politi, alarm og ambulance oplyses: hvor ringes der fra, og hvem er du? (adressen Ishøj Sejlklub er: Hummeren 3, 2635 Ishøj), hvilket nummer ringer du fra, hvad er der sket?, hvor mange tilskadekomne er der, hvor befinder den/de tilskadekomne sig?

Forsikring

ELEVERNE – er forsikret med sin egen private ulykke forsikring. Det skal hver enkelt elev være klar over inden de melder sig på sejlerskolen. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende over for Ishøj sejlklub eller klubbens Sejlerskole. Eleverne bærer ikke ansvar for skader på båden eller sejlerskolens udstyr INSTRUKTØRERNE – er forsikret gennem Dansk Sejlunion
 • Ansvarsforsikring (dækker erstatningsansvar)
 • Arbejdsskadeforsikring (dækker skader ved udførelsen af arbejde som instruktør eller andet arbejde for klubben)
 • Psykologisk krisehjælp (ved sket ulykke)
 • Idrætsrejseforsikring (dækker i udlandet)
 • Retshjælpforsikring (dækker klubbens omkostninger ved retssag)

Pressen

Al kontakt med pressen skal henvises til klubbens formand.