Generalforsamling 21. marts 2022
Referat fra ordinær generalforsamling, mandag den 21. marts kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden, ifølge vedtægternes §19:

1. Valg af dirigent, referent samt stemmetællere

Formand Kurt Sjøgreen bød velkommen til Generalforsamlingen og foreslog som
dirigent Claus Lethmar (CL). Dette blev accepteret. CL konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.
Der blev valgt to stemmetællere Henrik Wolsing Jensen (HWJ) og Peter Gram (PG).
som referent blev valgt Suzanne Imalie Sølberg (SIS).
Der var tilstede 40 stemmeberettigede medlemmer ud af sejlklubbens 269
medlemmer, heraf 6 fuldmagter. 23 andelshavere var stemmeberettiget til valg til
Ishøj Havn.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Denne generalforsamling er sidste for et par koryfæer, der efter mange års virke i såvel Ishøj Sejlklub, som i relation til Ishøj Havn, har valgt at give stafetten videre til ”yngre kræfter”– såvel formand som næstformand stopper.
Fremfor et kronologisk tilbageblik på 2021, har jeg valgt at gøre dette afdeling for afdeling, samt inkludere et lille outlook for 2022, hvor væsentlig og interessante forhold forekommer.

Sociale aktiviteter
Året 2021 startede som 2020 sluttede – med restriktioner, forsamlings restriktioner
indendørs såvel som udendørs – derfor ingen, traditionel nytårskur.
Første aktivitet på denne front blev således standerhejsningen i slutningen af april
måned. Fornuftig tilslutning på en solrig dag.
Generalforsamlingen vedrørende året 2020 blev afholdt sent, nemlig i midten af juni
måned, igen en følge af covid-19 restriktioner. Årets sensommertur gik til koldkrigsfortet på syd Langeland – en lang køretur, med et forholdsvis kort ophold på selve museet. Til trods udfordringer undervejs, virkede det som om folk hyggede/morede sig. Medio november blev den årlige julefrokost for sejlklubbens frivillige, aktive ledere afholdt. 
Det bedst besøgte arrangement på den social front blev julebanko. Vi endte med, i løbet af arrangementet, at være et sted mellem 35-40 personer, og baseret på tilbagemeldingerne var folk yderst fornøjede (nogle spurgte sågar, om vi ikke også skulle afholde et sommerbanko).

Juniorerne
Der er kommer liv i juniorhuset, og det kan vi i høj grad takke Berit og Anders for – og
ikke at forglemme, de aktive forældre der involverer sig og giver en hånd med.
2021 er i høj grad blevet brugt på at renovere og rydde op, så omgivelserne er
indbydende for de unge mennesker.
Vi håber at det kan bidrage til at juniorafdelingen vokser. Vi er blevet en god gruppe af
aktive forældre, som også før i tiden selv har sejlet joller, så niveauet for klubbens
instruktørgruppe er ret højt, dér til har mange gennemført børneinstruktørkurset hos
Dansk Sejlunion. Så endelig send jeres unger ned. Vi har stort fokus på det sociale og
at alle får en god start på vandet, og ingen dårlige eller utrygge oplevelser
Vi overvejer, og har samtaler i gang med SKS, SBL og søspejderne, omkring
samarbejdet. Vi vil gerne sikre, at alle bidrager med tid og engagement, såvel som en
rimelighed i fordeling af samtlige relaterede omkostninger – det har ikke været
tilfældet tidligere.

Seniorerne
Seniorsejlerskolen har været yderst eftertragtet de senere år – og vi har stadigvæk en
længere venteliste med folk, der ønsker at lære sejlerlivet at kende. Ikke desto mindre
blev der i 2021 plads til, at indvie 16 nye elever på vore 2 skolebåde.
6 elever viste stor dygtighed (3 efter forårssæsonen – 3 efter efterårssæsonen) og
bestod duelighedsprøven – tillykke til dem.
Vi har genoptaget traditionen med en introduktionsaften for nye og kommende
sejlerelever og har netop afholdt årets session.
Vi planlægger en udskiftning af den ene skolebåd i 2022, og vi vil formentlig i en
overgangsperiode have 3 både til rådighed.
I marts måned 2021 afholdtes eksamen for 4 navigationshold, der troligt havde fulgt
undervisningen henover vinteren, dels ved fremmøde, dels virtuelt. Selve
eksaminationen foregik ligeledes virtuelt og slutproduktet blev 22 elever med bestået
teoretisk del af duelighedsbeviset.
Der har været lidt færre elever til vintersæsonen 2021/2022, men vi har dog haft 2 hold kørende med omkring 18 elever – der er eksamen i den kommende uge – vi krydser fingre, og håber det bedste for alle. Vi havde, op til vintersæsonens start en snak om, hvorvidt vi skulle tilbyde et Y3 kursus, det blev ved snakken for 2021/-22, bliver muligvis bragt op igen for sæsonen 2022/2023. Dansk Sejlunion – Sejlerinstruktør I kursus i foråret 2023.

Motorbådsafdeling
En enlig svale – fisketur afholdt sidst på sæsonen.

Kølbådsafdeling
Desværre ingen aktivitet i sæsonen – lidt trist i betragtning af, at vi er en sejlklub, med
det formål ”.. at fremme interessen for fritidslivet på søen”.
Vi forventer væsentlig mere aktivitet i 2022, og kan allerede nu løfte sløret for årets
første aktivitet (på tegnebrættet) – en pinsetur til Bøgeskov, ligesom der er planlagt
såvel distancesejladser som klubmesterskab.

Andre aktiviteter og forhold
2021 blev også året hvor vores hjemmeside fik et velfortjent pimp/brush-up – tak til
Aneta for det.
Ligeledes forsøger vi at skabe mere kommunikation og aktivitet generelt. Vi udsender
løbende information og invitationer, og vi har i løbet af efteråret/vinteren afholdt
arrangement som ”bind en .knude” – tak til Jørgen, ligesom vi har haft besøg af Dansk
Søredning (desværre mødte ikke så mange personer op) samt RenBåd.

Fremad 2022
Året hvor vi fejrer 50 års jubilæum. Stort arrangement er under opsejling – støt op, mød frem og få en god oplevelse.

Bestyrelsens berening blev godtaget og føres til referat

3. Revideret regnskab til godkendelse

Søren Kjeldsen (SLK) gennemgik klubbens regnskab for 2021. Regnskabet blev
godkendt.

4. Indkomne forslag
 
a. §9 – kontingentperiode (bestyrelsen)

Enstemmigt vedtaget blandt de fremmødte. Forslaget kan dog ikke godkendes
endeligt, da der kun var 40 stemmeberettigede fremmødt og en endelig godkendelse
kræver 2/3 flertal af klubbens medlemmer. Der indkaldes derfor til ekstraordinær
generalforsamling indenfor de kommende 14 dage.

b. §23 – forfald i bestyrelsen (bestyrelsen)
Enstemmigt vedtaget, se bemærkning under pkt. a.

c. §25 – klubbens tegning (bestyrelsen)
Enstemmigt vedtaget, se bemærkning under pkt. a.

d. §18 – udsendelse af dagsorden samt indkomne forslag (bestyrelsen)
Enstemmigt vedtaget, se bemærkning under pkt. a.

5. Drifts- og likviditetsbudget for det kommende år til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det kommende år

Drifts- og likviditetsbudgettet bev ensstemmigt godkendt. Kontingentet fastholdes.

6. Valg af formand (bestyrelsen indstiller Kaj Ramskov Hansen)

Kaj Ramskov Hansen blev enstemmigt valgt som ny formand

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Bjarne Schou (BS) havde ønsket genvalg. På mødet opstillede desuden Berit
Rosengaard Grønbeck (BRG) og Anete Kjeldsen (AK).
BS modtog 8 stemmer, BRG modtog 39 stemmer og AK modtog 27 stemmer. BRG og
AK er dermed valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
(1 stemme var ugyldig og ikke alle har stemt på to kandidater)
Henrik Wolsing Jensen (HWJ) og Peter Gran (PG) blev valgt for en 1 årig periode uden
modkandidater.
Som suppleanter opstillede Bjarne Schou (BS), Jørgen Nielsen (JN) og Tanja Lauridsen
(TL)
BS modtog 15 stemmer, JN modtog 25 stemmer og TL modtog 34 stemmer. JN og TL
er dermed valgt som suppleanter for en 1 årig periode.
(1 stemme var ugyldig og 39 var gyldige)

8. Valg af 2 revisorer samt én suppleant

Benno With Jørgensen (BWJ) og Poul Erik Sloth Andersen (PESA) blev genvalgt. Som
suppleant blev valgt Kirsten Lethmar (KL)

9. Valg af medlem til havnebestyrelsen

Anders Grønbech (AG) blev valgt som medlem, Bjarne Schou (BS) som suppleant.

 2021  2022
 Benno With Jørgensen Havnebestyrelse Anders Grønbech
 Kaj Ramskov Hansen Havnebestyrelse Kaj Ramskov Hansen
Sam Hammershøy   Suppleant Bjarne Schou
10. Valg af repræsentantskabsmedlemmer til Ishøj Havn

Claus Lethmar (CL) og Poul Erik Sloth Andersen (PESA) ønskede ikke genvalg. Benno With Jørgensen (BWJ) og Steen Skovhus (STS) stillede op
og blev valgt ind. Kaj Ramskov Hansen (KRH) og Peter Gram (PG) blev valgt som suppleanter.

 2021  2022
 Gert BrødsgaardRepræsentantskabsmedlemGert Brødsgaard
Claus Lethmar RepræsentantskabsmedlemBenno With Jørgensen
Poul-Erik Sloth AndersenRepræsentantskabsmedlem Steen Skovhus
Jørgen NielssonRepræsentantskabsmedlemJørgen Nielsson
Michael FleronRepræsentantskabsmedlemMichael Fleron
Peter DynnesenRepræsentantskabsmedlemPeter Dynnesen
Kurt Sjøgreen RepræsentantskabsmedlemKurt Sjøgreen
Søren Kjeldsen RepræsentantskabsmedlemSøren Kjeldsen
Aneta KjeldsenSuppleantKaj Ramskov Hansen
Kirsten LethmarSuppleantPeter Gram

Den nyvalgte formand takkede de afgående medlemmer for indsatsen og overrakte
en flot kurv.

11.Eventuelt

Bemærkning til pkt. 3: Det vil være rart hvis de bemærkninger der fremkommer på
mødet under fremlæggelse af økonomien, bliver udsendt sammen med regnskabet
(Bo Antilinen). Bemærkningen blev taget ad notam af bestyrelsen.
I forbindelse med samarbejdet med juniorklubben ønskes en konkretisering af det
økonomiske (Bo Antilinen), hvilket blev uddybet af kasseren.
Det blev desuden nævnt, at engagement er lige så vigtigt som det økonomiske og der
var stor ros for arbejdet med juniorerne.
Fremadrettet ønskes der mikrofonanlæg på møderne, så alle kan høre hvad der
bliver sagt. Ønsket blev taget ad notam.
Klubbens aktivitetskalender er opdateret på den nye hjemmeside.
Efter generalforsamlingen var klubben vært med en snitte og en øl.