Søg efter:
Kæmpe banko spil

For medlemmer af Ishøj Sejlklub og af dem inviterede gæster.

Fredag den 3. december 2021 kl. 19:00 i klubhuset.

Der vil være 10 ordinære spil og 1 ekstra super spil.

Flotte præmier: Gavekort, vin, snaps, kaffe og juleguf, samt som hovedgevinst i ekstraspillet en stor Julekurv, sponsoreret af Sussi. Derudover vil der være gevinst på indgangsbilletten. Trækkes efter hvert spil.

Pris: Kr. 90,- for 3 plader. Ekstra plader kan derefter købes for kr. 10,- pr. plade.

Fra kl. 17:00 kan dagens ret – Mørbradgryde med ris/kartoffelmos – købes for kr. 80,-

Tilmelding som deltager(e) i bankospillet skal ske på mail

ishojsejl@gmail.com senest mandag den 29.11.2021.

Bemærk: Max. tilmelding 70 personer.

Bind en knude

Hej Alle Ishøj sejlklub sejlere og landkrabber.

Så starter vi nogle aftener hvor du kan lære at binde knuder og splejse.
Undervisningen vil blive delt op så vi hjælper hinanden – dem der er gode til at binde knuder hjælper dem der er mindre gode – og dem der er gode til at splejse hjælper dem der er mindre gode eller helt blanke.

Tanken er at vi skal få nogle hyggelige og fornøjelige timer sammen.
Dette styres med hård hånd af Jørgen som er uddannet rigger og kan hjælpe os godt på vej.
Jørgen sørger for det fornødne snor og hvad der ellers skal bruges.
Første aften vil være en intro aften hvor vi finder ud af hvem der kan hvad. Jørgen demonstrerer nogle knuder og introducerer os for splejsning.

Hvor og hvornår forekommer dette helt fantastiske tilbud? Det foregår på førstesalen i Klubhuset den 3. mandag i månederne oktober, november, januar og februar. Vi starter kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne.

Nyhedsbrev august 2021

Årets generalforsamling blev, lidt Covid-19 forsinket, afholdt, den 14. juni 2021 og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig i uændret form, blot har Søren overtaget kasserer tjansen fra Joanne.

Referat fra Generalforsamlingen er i øvrigt lagt ud på hjemmesiden og kan tilgås direkte via ovenstående link.

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev en række væsentlig punkter diskuteret, dels i forhold til at forblive en attraktiv sejlklub, dels hvorledes vi kommunikerer med nuværende og potentielt nye medlemmer.

Formålet med Ishøj Sejlklub er klart udstukket i vedtægternes §2 – ”… formål er at fremme interessen for fritidslivet på søen” samt yderligere i §8 ”Det er ethvert medlems pligt at virke til gavn for klubben”.

Med andre ord – det handler om team work, vi kan meget individuelt, men endnu mere sammen.

I bestræbelserne på at forbedre kommunikationen, dels direkte, dels indirekte, arbejdes der intensivt på en række områder – eksempelvis

  • Denne informations mail, som forhåbentlig blot bliver den første i en lang række
  • En informations folder/leaflet om Ishøj Sejlklub, der kan uddeles samt henstilles på offentlige steder, eksempelvis havnekontoret

Hjemmesiden www.ishoejsejlklub.dk er under re-design og vil i løbet af september ”genopstå” i en mere nutidig udgave – med gyldig hensyntagen til klubbens historik og tidligere tiders aktiviteter – glæd jer!

Det er naturligvis meget godt med god og informativ kommunikation, men bagved ligger naturligvis de aktiviteter sejlklubben tilbyder. Vi har haft en forholdsvis ”standardiseret” aktivitetsplan de senere år, vi ”brainstormer” lidt omkring mulige, nye aktiviteter – eksempelvis:

  • Rigger kursus (tovværk, knob og splejsning)
  • Virtual Regatta
  • Muligheder for foredrag/demo (el i både, dansk søredning, brandbekæmpelse o.lign.)
  • Banko aftener, filmaftener mv.

Her vender vi så lige tilbage til det at være en forening – team work –  alle medlemmer er velkomne med bidrag. Sidder du/i med aktiviteter vi potential kunne tage op, så sig endelig til. 

Udover kommunikation og aktiviteter, har vi også stor fokus på, at klubbens ressourcer bliver anvendt bedst muligt, og i øvrigt i henhold til klubbens formål. Dette indebærer bl.a. en nøje gennemgang og opfølgning på klubbens økonomi, herunder de bagvedliggende aftaler.

Juniorafdeling

Vidste du/I at børn og unge på Ishøj havn har Køge bugts hyggeligste sejlklub placeret på Hummeren?

Det er der sikkert mange som ikke vidste 😊, men nu er en tilgang begyndt, og der er plads til endnu flere børn og unge der vil lære at sejle.

Vi har et par sejlerfamilier med børn, der i det seneste år er kommet til klubben og nu sammen med eksisterende kræfter, arbejder på at få endnu flere med i juniorklubben. De har selv båd i havnen, men syntes at juniorklubben er en fantastisk måde for deres børn, at få et netværk med andre børn der sejler og i øvrigt lære de grundlæggende teknikker og teorier så de bliver rustet til at begå sig på vandet.

Juniorerne sejler både foran klubhuset, i havnebassinet og ude i bugten alt efter niveau, så ALLE kan være med. Derudover foregår alt i trygge rammer, med følgebåde hvor forældre også kan få en plads, for det vigtigste er, at sejleren føler sig tryg og fortrolig med sejladsen 😊

Vi sejler hver mandag kl.17.00 – Så har du lyst til at prøve, så enten kontakt os på forhånd på berola@ruc.dk eller 40895315, eller mød op med godt humør og tøj der kan tåle at blive vådt (det er også muligt at låne våddragter), så stiller klubben båd til rådighed.

Seniorsejlerskole

Den praktiske sejlads på seniorsejlerskolen er ved at frigøre sig fra Covid-19 grebet. Fra efterårssemestret 2021, vil der typisk være 3 elever per skolebåd/dag samt i en vis udstrækning mulighed for aspiranter. Denne åbning har medført, sammenholdt med, at 3 elever bestod den praktiske sejladsprøve efter forårssemestret, at vi har været i stand til, at ombordtage 11 nye elever i praktisk sejlads i efterårssemestret.

Omkring den teoretiske del af duelighedsbeviset (navigation og søsikkerhed), er det snart tid at tilmelde sig. Vi forventer, som tidligere år, opstart omkring uge 43.

Endelig overvejer vi at udbyde et Yachtskipper 3 kursus henover vinteren, dette dog afhængig af interesse samt ressourcer til gennemførelse af såvel den teoretiske som de praktiske emner.

Kølbådsafdeling

Kølbådsafdelingen, der hvert år har arrangeret indtil 4 kapsejladser, har grundet Corona pandemien i 2020 og 1. halvdel af 2021 måttet kaste anker.

I 2. halvdel af 2021 har det været svært at finde brugbare weekender, bl.a. på grund af et stort efterslæb af private arrangementer.

Kølbådsafdelingen vender stærkt tilbage i 2022 og kommer med en sejladskalender så hurtigt som muligt i det nye år.

Motorbådsafdeling

Den, fra tidligere år kendte pensionisttur, arrangeret af motorbådsafdelingen, må vi desværre udskyde til næste sæson.

Derimod er der planlagt en fisketur til lørdag, den 11. september. Deltagere mødes i klubhuset og hvis der er 20 tilmeldte eller mere, serveres der morgen kaffe og brød ellers mødes vi alle til skipper møde.

Der fiskes fra kl 10.00 til kl. 14.00 derefter vil de rvære indvejning på bro H 10.

Der vil være præmie for de 3 største fisk.

Tilmelding på opslag i klubhuset fra på søndag den 29-08

Øvrige arrangementer

Der planlægges, sædvanen tro, en sensommertur, hvor destinationen i år er Langelandsfortet.

Endelig er planlægningen af den store jubilæumsfest næste år i sin spæde opstart.

 

God vind.

Åbent hus i Ishøj Juniorer – prøv en optimistjolle simulator

Vil du prøve at sejle på land? … og har du mod til det kan du også prøve at sejle på vand? 😊

I weekenden 3.-5. sep. holder vi åbent hus hvis du vil prøve kræfter på vandet. Det vil være muligt at prøve en optimistjolle simulator på land, og vi har optimistjoller i vandet hvor du også kan prøve en tur med en af vores instruktører.

Derudover vil det være muligt at lære knob samt andet og høre lidt om juniorsejlads i Ishøj Havn.

Så kom og sejl med os😊

Fredag kl. 16-18
Lørdag kl. 10-18
Søndag kl. 10-15

Sensommertur Lørdag den 2. oktober 2021

Så lykkedes det igen at få arrangeret en tur.
Turen går i år til Langelandsfortet hvor der vil stå guider klar
til at vise os lidt rundt, så forhåbentlig går vi meget klogere hjem.
Efter rundvisning går turen hen for at få lidt mad.
Derefter forsøger vi at få en aftale i stand på et lokalt bryggeri hvor vi forhåbentlig kan blive lidt
klogere på den ædle kunst at lave øl.
Herefter går turen hjemad.
Vi kører over broerne ud og sejler hjem.

Prisen og tilmelding

Prisen for at deltage i dette arrangement er:
For medlemmer: 150.00 kr.
For ikke medlemmer: 300.00 kr.
Tilmelding og betaling senest den 15. september.
Da der er begrænset plads (en Bus fuld) er det først til mølle.
Tilmelding kan gøres på:
MobilePay: 43037 Reg.nr/Konto nr.1551-3326227900
Husk at notere deltagernavne samt evt. medlemsnummer.

Program for dagen

7.30: Bussen kører præcis fra Ishøj havn
10.00: Ankomst Langelandsfortet
10.30: Rundvisning.
12.30: Afgang Langelandsfortet.
13.00: Frokost og forhåbentlig rundvisning.
16.15: Færgen sejler fra Spodsbjerg.
19.00: Forhåbentlig er vi hjemme i Ishøj igen

Forventer alle lever op til relevante Covid-19 regler/restriktioner

Billeder kilde: https://langelandsfortet.dk/

Generalforsamling 14. juni 2021

Referat Formand Kurt Sjøgreen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Claus Lethmar (CL) som ordstyrer. Det blev accepteret og CL konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, men at dagsorden var udsendt en dag for sent. Ligeledes fremgik det ikke at 3 forslag var til vedtægtændringer og likviditetsbudgettet manglede. Generalforsamlingen accepterede at fortsætte. Der blev valgt 2 stemmeoptællere Henrik W. Jensen og Lilja Teicob. Joanne Jensen blev valgt som referent. Referatet optages på dictafon til hjælp for udfærdigelse af referat og lydfilen slettes, når referat er udfærdiget. Der er til stede 34 stemmeberettigede medlemmer og heraf 19 andelshavere, hvoraf 2 er ved fuldmagter. Der er i alt 5 fuldmagter. Formandens beretning 2021 I dag er vi 408 medlemmer i klubben heraf 140 andelshavere Sejlvejret i 2020 har været rimeligt godt, men coronaen med div. forbud har for de fleste sat en stopper for de lange ture. Bestyrelsen har i årets løb holdt det antal bestyrelsesmøder der har været muligt. En stor del af møderne har handlet om møder med kommunen om blandt andet hvordan vi får en ny overdækket terrasse. I år har vi haft en rimelig flok juniorer, der har været en lille tilgang sidst på året Det er dog ikke meget de har kunnet sejle på grund af forbud. Junior broerne er nu på plads, der mangler forsat en rampe fra land til broen. Klubben vil endnu engang rette henvendelse til havnekontoret. Afriggerturen gik i år til Svendborg, hvor vi besøgte Danmarks Lystsejler Museum. En god oplevelse hvor vi blev guidet rundt af Thor, som fortalte nogle gode historier. Efter endt frokost besøgte vi DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE TRÆSKIBSVÆRFT Ring-Andersen. Det var meget interessant. I sejlerskolen er der igen flere der har bestået både den praktiske prøve og den teoretiske prøve. Da vi startede tilmeldingerne til navigation, blev vi simpelthen rendt over ende, tilmeldingerne væltede ind. Søren blev tilkaldt og hold 2 blev hurtigt oprettet, i alt 25 elever. Vi kom godt i gang, men så kom de første coronarestriktioner, forsamlingsforbud, max 10 personer. Holdene blev delt op i 4 nye hold så nu havde vi undervisning 4 aftner om ugen. Midt i december blev vi ramt igen, online undervisning, stadig 4 aftner om ugen. Dette fortsatte helt til eleverne skulle op til prøve, som også blev afviklet online. Vi tabte et par elever undervejs, men 22 elever bestod trods de lidt aparte omstændigheder i hele dette forløb. En stor tak til Søren Kjeldsen for hans indsats, både med undervisningen og kyndig vejledning i forbindelse med IT. Bestyrelsen håber at vi i år får normale forhold så vi kan nyde en forsat god sommer med sejlads uden forbud. Det ville være rart hvis der var nogle der vil melde sig til et tur-/festudvalg. Formandens beretning godkendt Regnskab til godkendelse. Joanne Jensen gennemgik regnskabet og der blev spurgt til hvor Ishøj Sejlklubs betaling af kontingent til havnen stod. Ishøj Sejlklub betaler ikke kontingent til havnen, men betaler for bådpladser til juniorbåde og skolebåde. Der blev spurgt til 2 bådpladser, hvorfor vi betaler kr. 22.000 pr. stk. De står under aktiver og er de bådpladser Ishøj Sejlklub har haft i mange år til skolebådene. Regnskabet blev godkendt. FORSLAG 24.5.2021 Forslag til vedtægtsændringer. Stillet af Tore Sundstrøm Forslag 1; man kan ikke være medlem af repræsentantskabet og havnebestyrelsen samtidig. Undtaget er de 2 af repræsentantskabet udpegede havnebestyrelsesmedlemmer. I mangel af kandidater, kan der dog dispenseres for dette ved en generalforsamling. Forslag 2; Er man først valgt ind til repræsentantskabet/havnebestyrelse, kan man ikke , på samme generalforsamling, nedlægge sit mandat, for derefter, at blive valgt ind i havnebestyrelse/repræsentantskabet. Set i lyset af de kaotiske tilstande i havnebestyrelsen og repræsentantskabet, kommer her forslag 3; valgte medlemmer af havnebestyrelsen og repræsentantskabet skal gennemgå et obligatorisk bestyrelseskursus. Samtidig skal klubbens medlemmer have mulighed for at deltage i et sådant kursus frivilligt. Under forslag blev der en drøftelse af, om vi kunne sammenskrive forslagene. CL fremlagde et ændringsforslag Der foreslås følgende ændringsforslag, der vil blive § 19 a: Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet og havnens bestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmer vælges først. Valgte bestyrelsesmedlemmer kan kun i tilfælde af manglende kandidater til repræsentantskabet vælges til repræsentantskabet. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af repræsentantskabet kan være medlem af repræsentantskabet. Suppleanter til bestyrelsesmedlemmer kan være repræsentanter. Klubben stiller kursus i bestyrelsesarbejde til rådighed for bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter. Kurser skal så vidt muligt søges i interesseorganisationer tilknyttet havne og sejlklubber. Nogle medlemmer havde kommentarer til valg af repræsentanter og havnebestyrelse og mener at man ikke kan være begge dele. Det alternative forslag kunne ikke accepteres af forslagsstiller. Der bliver spurgt om vi skal gå til afstemning om forslag 1. Forslagsstiller siger at vi er ikke nok til at stemme om det. CL: Vi er ikke fremmødte nok til at afgøre om forslag til vedtægtsændringer kan vedtages ved denne generalforsamling. Der er 408 medlemmer af klubben og der skal være 1/3 til stede, hvilket er 136 medlemmer. Hvis forslaget skal besluttes ved første fremlægning af forslaget skal 2/3 af de 136 medlemmer stemme for forslaget. Hvis forslaget fortsat ønskes behandlet som en vedtægtsændring, selvom der ikke er fremmødte nok, skal der stemmes om forslaget og hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget skal bestyrelsen inden 14 dage herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslagsstiller er uenig og mener at der skal indkaldes til ekstraordinær gf uden afstemning her. CL spørger forsamlingen om der er nogen der har noget imod at vi stemmer om forslaget, sådan som det fremgår af vedtægterne Det betyder at vi skal stemme om forslaget og så er det 2/3 af de medlemmer der er tilstede, der skal stemme for forslaget for at det kan komme videre til en ekstraordinær gf. 5stemmer imod med fuldmagter er det 10, så der stemmes om forslaget. Der er skriftlig afstemning til alle forslag Forslag 1 32 stemmer. 18 ja/13 nej, 1 blank. Forslaget er faldet Forslag 2 31 stemmer. 15 ja/15 nej 1 blank. Forslaget er faldet Forslag 3 31 stemmer. 16 ja/14 nej 1 blank. Forslaget er faldet Forslag 4 Referatet fra sidste generalforsamling, i 2020, var kun et afstemningsresultat og ikke et referat. Derfor kommer forslag 4; referater optages på lydfil/bånd, og lægges ud på klubbens hjemmeside, sammen med det skrevne og ikke redigerede referat og afstemningsresultat inden for 4 uger, efter generalforsamlingen afholdelse. En lydfil fra et offentligt møde må Ikke lægges på hjemmesiden. Persondataloven. CL: Når referatet er skrevet bliver lydfilen slettet. Så er det alene referatet der er gyldigt. Forslag 4 31 stemmer. 10/ja/20 nej, 1 blank. Forslaget er faldet Forslag til generalforsamling 25.5.2021 Tore Sundstrøm Havnebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter valgt for Ishøj Sejlklub, pålægges at arbejde og stemme imod standardiseringen af bådstativer og trapper, ligeledes bukke, stativer og trapper udført i træ, som naturligvis skal være vel- og vedligeholdt. Samtidig opfordres til en afstemning om dette blandt alle bådpladsejere og lejere i hele havnen. Een stemme pr. plads om dette emne. Man kan ikke pålægge nogen at stemme på en bestemt måde, men man kan høre de personer der er på valg, hvilken holdning de har til det foreslåede. Det er havnen der bestemmer om bådstativer etc. skal standardiseres. Forslaget ændres til, at IS’s repræsentanter skal forlægge forslaget for repræsentantskabet til behandling. 30 stemmer. 17 ja/12 nej, 1 blank. Forslaget er vedtaget CL’s forslag fra sidste år om at bytte om på punkt 10 og 12 bliver vedtaget. Det er en beslutning om hvordan vi stemmer i aften. Ikke vedtægtsændring. Drifts og likviditetsbudget og fastsættelse af kontingent Joanne gennemgår budgettet med plads til 50 års jubilæum i 2022. Der indestår på bankkonti kr. 360.000. CL knytter en bemærkning til budgettet: det har været et coronaår sidste år og der kalkulerede man med et underskud på 38.000, men det blev et overskud på 83.000, så derfor kan vi godt tillade os med et jubilæum at der må være dækning for det underskud der er på budgettet. Budgettet vedtages. Kontingent uændret. Valg af kasserer: Søren Kjeldsen vælges Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Gert Brødsgaard, Kaj Ramskov, Michael Fleron og Sam Hammershøy stiller op. Ved skriftlig afstemning vælges Gert Brødsgaard, Kaj Ramskov og Michael Fleron. Valg af 2 suppleanter Henrik W. Jensen og Jørgen Nielsson vælges Valg af 2 revisorer Benno W. Jørgensen og Poul-Erik Sloth Andersen vælges 1 suppleant Kirsten Lethmar vælges Valg af 1 havnebestyrelsesmedlem Kaj Ramskov og Sam Hammershøy stiller op. 17 stemmer for Kaj Ramskov og 13 for Sam Hammershøy Valg af 1 suppleant Sam Hammershøy Valg af 8 repræsentantskabsmedlemmer. Gert Brødsgaard, Jørgen Nielsson, Michael Fleron, Poul-Erik Sloth Andersen, Claus Lethmar, Peter Dynnesen, Kurt Sjøgreen og Søren Kjeldsen. 2 suppleanter Aneta Kjeldsen og Kirsten Lethmar Ishøj Sejlklub har næste år 50 års jubilæum og der skal nedsættes et festudvalg. Aneta Kjeldsen, Jørgen Nielsson, Kaj Ramskov og Peter Dynnesen Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med sandwich og drikkevarer. Joanne Jensen 30.06.2021

Martimt loppemarked

Loppemarked med både MARITIME effekter og andre loppefund

Søndag den 2. juni 2019 kl. 10-16 Ishøj Havn på området foran/ved Juniorhuset, Hummeren 12

Ryd op i gemmerne og lej en stand for kun kr. 100,- Medbring selv bord og stole og evt. overdækning

Der kan betales kontant eller med MobilePay på dagen

Overskud af standleje går til Ishøj Juniorer

Tilmelding: 23 46 35 65 Joanne eller
mød op på dagen kl. 9.30 Ishøj Juniorer: www.ishoejsejlklub.dk – www.sydkystens-sejlklub.dk – www.sbl-ishoj.dk

 

DISTANCESEJLADS ISHØJ SEJLKLUB
Distancesejlads

for medlemmer af Ishøj Sejlklub, Sydkystens Sejlklub og Strandparkens Bådelaug Distancesejlads ca. 11-15 sømil. Der er planlagt en serie på 3 sejladser, med følgende planlagte datoer: 1. sejlads: Lørdag den 25. maj 2. sejlads: Lørdag den 15. juni 3. sejlads: Lørdag den 24. august

Der er planlagt en serie på 3 sejladser, med følgende planlagte datoer: 1. sejlads: Lørdag den 25. maj 2. sejlads: Lørdag den 15. juni 3. sejlads: Lørdag den 24. august

Hent Indbydelse i PDF format her (åbnes i ny vindue)

Klubmesterskabet 2018

Kølbådsafdelingen fik i dag afviklet Klubmesterskabet for kølbåde.
Her ses vinderen i midten Stefan Kristensen fra det gode skib Athene, Maxi 84. Til venstre nr. 2 Poul-Erik Sloth Andersen fra det gode skib Emily, HR 312. Til højre den hårdt arbejdende formand for Kølbådsudvalget Claus Lethmar.
Nr. 3 Peter P.P. Gram med Imagine, Dehler Optima 92.
Nr. 4: Henrik Henrik Wolsing Jensen med Aquavit, Granada 31.
Nr. 5: Gert Dandanell med Bifrost, Accent 26.
Nr. 6: Claus Lethmar med Penelope, Jeanneau 32,2.
Nr. 7: Mats Törnqvist med Akka II, Albin Nova.
Nr. 8: Erik Sørensen med Neriade, Dehler 34 DS.
Nr. 9: Henrik Jensen med Julisa, Maxi 999.
Nr. 10: Preben Sillemann med UHA, HR 352.
Tak for en go´ sæson og go´ eftersommer.
Igen tak til sponsorerne:
Ishøj Sejlklub, Sussi Sonneby i Sussis Cantina, BM Marine i Køge. Tempo Bådudstyr i Greve. Tempo Bådsalg, Ishøj Havn, Hellers Yachtværft Heller, Kastrup.

Her ses vinderen i midten Stefan Kristensen fra det gode skib Athene, Maxi 84. Til venstre nr. 2 Poul-Erik Sloth Andersen fra det gode skib Emily, HR 312. Til højre den hårdt arbejdende formand for Kølbådsudvalget Claus Lethmar.

 

Distancesejladser 2018

Årets 3 distancesejladser er nu afsluttet. Vi har i år også haft deltagelse af sejlbåde henholdsvis
Sydkystens Sejlklub og Strandparkens Bådelaug.
De første 3 sejladser blev afviklet i næsten vindstille, mens vi til sidste sejlads fik lidt mere vind.
Som det kan ses af resultatlisterne har der til hver sejlads været mellem 7 og 8 både til start. Fælles
morgenmad med deltagelse af ca. 20 besætningsmedlemmer og efter sejladsen fælles frokost og
skippermøde, hvor dagens resultat offentliggøres og snakken går. Der er en god stemning og et godt
fællesskab.
Det var kamp om årets vinder, 2 sejlbåde havde pointlighed, men ifølge sejladsreglerne blev 1.
pointforskellighed afgørende. Året vinder er Aquavit (Kaj Ramskov og Henrik Wolsing Jensen)
med Emily (Poul Erik Sloth Andersen) på en 2. plads, hver med i alt 9 point.
En stor tak til vores sponsorer: Ishøj Sejlklub, Restaurant Hummeren ved Sussi Sonneby , BM
Marine i Køge Tempo Bådudstyr, Tempo Bådsalg og Hellers. Støt vores sponsorer, de støtter os.

SE RESULTATERNE HER.

Har du lyst til at være sejlerinstruktør?

Sejlerinstruktør i 2018

Klubbens sejlerskole har fået mange nye elever på det kommende forårs hold, derfor savner Sejlerskolen yderligere 2-3 nye instruktører.

Har du lyst til at undervise i det du brænder for? At sejle på forsvarlig og sikker vis i al slags vejr.

Har du sejlererfaring i sejlbåd

Kunne du tænke dig at lære fra dig

Kan du afsætte tre aften timer en gang om ugen til at komme på vandet med 3 ivrige nye sejlerelever, som vil suge al din viden til sig, så er det nu du skal melde dig.

Gør det! Selv om du er ikke lige sikker på, om du er “god nok”.

Vi sender vores instruktører til vinter weekend kursus hos Dansk Sejlunion så du bliver godt klædt på til instruktørjobbet.

Som instruktør i klubbens sejlerskole bliver du en del af et super fællesskab med gode, humørfyldte instruktørkolleger og elever i alle aldersklasser.

Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt Keld Pedersen på kelped@gmail.com. Tlf: +45  22 16 05 78

Sejlerskole for en dag

Sejlerskole for en dag!

I løbet af sommeren har du mulighed for at prøve at være sejlerelev helt gratis og uforpligtende!

Du kan komme med på en af holderne og være med i tre timers sejlads.

Så kan du se at sejlads er noget du vil dyrke som fritidsaktivitet.

Hvis du har interesse kontakt os på e-mail:  kontakt@ishoejsejlklub.dk