Søg efter:

Distancesejladser

Sejladsbestemmelser (SB)
1 REGLER

1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne RRS 2017-2020 (ISAFs regler for kapsejlads 2017-2020) definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter.

1.2 Reklamekategorien er A i henhold til tillæg 1.

2 MEDDELELSER TIL DELTAGERNE
Meddelelser til deltagerne vil blive givet på skippermødet før sejladsen. Meddelelserne kan også
blive slået op på oplagstavlen i klubhuset, men vil alligevel blive givet på skippermødet.

3 ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE
Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive givet på skippermødet før sejladsen.

4 SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND
Der gives ingen signaler på land.

5 SEJLPLAN
5.1 Sejlplanen omhandler 3 sejladser, der afvikles på følgende sejldage:
Lørdag den 30. maj
Lørdag den 13. juni
Lørdag den 22. august
5.2 Varselssignalet for sejladsen hver dag er planlagt afgivet kl. 10.25, med planlagt start kl. 10.30. Der anvendes ikke opmærksomhedssignal jf. regel C3.1. Der vil som udgangspunkt blive anvendt
”GPS-tid”, men husk, det er startsignalet, der er gældende.
5.3 Skippermødet er for hver sejldag planlagt til kl. 9:00 i klubhuset.

6 TILMELDING MED/UDEN SPILER/GENNAKER
6.1 Tilmelding med/uden spiler/gennaker gælder fra sejlads til sejlads. Man kan altså være tilmeldt den ene gang med spiler/gennaker og den næste gang uden osv. Hvis du ændrer med/uden spiler/gennakker skal du samtidig oplyse dit nye lysmål.

7 BANERNE
7.1 Banerne benytter de faste mærker i sejlergaden til Ishøj Havn, sejlergaden til Hundige Havn samt
anduvningsbøjen,syd- og østmærket (kompasafmærkninger) til Kalvebod Løb.
7.2 Bane vil bliver offentligt gjort på skippermøde på sejldagen.

8 STARTEN
8.1 Sejladser vil blive startet som beskrevet i regel 26.
8.2 Startlinien vil være mellem 2 røde udlagte bøjer eller mellem 1 rød udlagt bøje og en
kapsejladskomitébåd.
8.3 En båd, som ikke er startet senest 15 min. efter sit startsignal vil blive noteret ”ikke startet”. Dette
ændrer regel A4.1.
8.4 Startregel 30.1 gælder uanset om signalflag I har været vist eller ej og kan kun erstattes af startregel 30.3 hvis sort flag har været vist som beskrevet i regel 30.3. Dette ændrer regel 30.1.

8.5 Signaler ved starten:
Signal Flag og lydsignal Minutter før startsignal
Varselsignal Talstander 4 + Lyd 5
Klarsignal Intet, I eller sort flag + Lyd 4
Et-minut-signal Klarsignal nedhales + Lyd 1
Startsignal Talstander 4 nedhales + Lyd 0

9 MÅL
Mållinien vil blive offentliggjort på skippermødet før hver sejlads og vil for alle årets 3 sejladser blive placeret udenfor og fri af havneindløbet, hvis det kan lade sig gøre.
9.1 Evt. tidsbegrænsninger oplyses på skippermødet.

10 PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSER
10.1 Protestkomitéen udpeges af kapsejladskomitéen, se SB 10.4.
10.2 Protestskemaer fås af ledere af dagens sejlads og skal afleveres dér igen. Protester kan også indgives på blankt papir. Protester skal være skriftlige.
10.3 Protestfristen er 60 minutter efter at sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads. Samme protestfrist gælder for protester fra kapsejladskomitéen og protestkomitéen/juryen, samt
anmodninger om godtgørelser.
10.4 Straks efter indgivelse af protest nedsætter kapsejladskomitéen en protestkomité bestående af 3-5
medlemmer. Disse kan være frivillige skippere eller af kapsejladskomitéen udpegede medlemmer.
10.5 Straks efter protestfristens udløb vil høringerne starte. Høringer afholdes på et af kapsejladskomitéen udpeget sted. Straks efter protestkomitéens afgørelse meddeles afgørelsen på et efterfølgende skippermøde.
10.5 En båd kan ikke protestere på grundlag af påståede overtrædelser af SB 8.3 og 12. Dette ændrer regel 60.1(a). Protester mod disse regelbrud er et anliggende for kapsejladskomitéen eller protestkomitéen/ juryen.
10.6 På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives til protestkomitéen inden protestfristens udløb.
Dette ændrer regel 66.

11 POINTGIVNING
11.1 Der anvendes Lavpointsystemet til pointgivning som beskrevet i tillæg A.
11.2 En båds pointsum i serien vil være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

12 SIKKERHED
En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen herom hurtigst muligt og om muligt sætte nationsflaget.

13 KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE
Kapsejladskomitéens både vil føre Ishøj Sejlklubs klubstander.

14 RADIOKOMMUNIKATION
Når en båd kapsejler, må den hverken foretage radiotransmission eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Private samtaler, som intet har med kapsejladsen at gøre er dog tilladte.

Kølbådsafdelingen Ishøj Sejlklub
Hummeren 3
2635 Ishøj

Dato: 26. april 2017
Claus Lethmar , Poul Erik Sloth  Andersen, Peter Gram, Preben Sillemann
40 78 59 30