Generalforsamling 14. juni 2021

Referat Formand Kurt Sjøgreen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Claus Lethmar (CL) som ordstyrer. Det blev accepteret og CL konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, men at dagsorden var udsendt en dag for sent. Ligeledes fremgik det ikke at 3 forslag var til vedtægtændringer og likviditetsbudgettet manglede. Generalforsamlingen accepterede at fortsætte. Der blev valgt 2 stemmeoptællere Henrik W. Jensen og Lilja Teicob. Joanne Jensen blev valgt som referent. Referatet optages på dictafon til hjælp for udfærdigelse af referat og lydfilen slettes, når referat er udfærdiget. Der er til stede 34 stemmeberettigede medlemmer og heraf 19 andelshavere, hvoraf 2 er ved fuldmagter. Der er i alt 5 fuldmagter. Formandens beretning 2021 I dag er vi 408 medlemmer i klubben heraf 140 andelshavere Sejlvejret i 2020 har været rimeligt godt, men coronaen med div. forbud har for de fleste sat en stopper for de lange ture. Bestyrelsen har i årets løb holdt det antal bestyrelsesmøder der har været muligt. En stor del af møderne har handlet om møder med kommunen om blandt andet hvordan vi får en ny overdækket terrasse. I år har vi haft en rimelig flok juniorer, der har været en lille tilgang sidst på året Det er dog ikke meget de har kunnet sejle på grund af forbud. Junior broerne er nu på plads, der mangler forsat en rampe fra land til broen. Klubben vil endnu engang rette henvendelse til havnekontoret. Afriggerturen gik i år til Svendborg, hvor vi besøgte Danmarks Lystsejler Museum. En god oplevelse hvor vi blev guidet rundt af Thor, som fortalte nogle gode historier. Efter endt frokost besøgte vi DANMARKS ÆLDSTE PRIVATE TRÆSKIBSVÆRFT Ring-Andersen. Det var meget interessant. I sejlerskolen er der igen flere der har bestået både den praktiske prøve og den teoretiske prøve. Da vi startede tilmeldingerne til navigation, blev vi simpelthen rendt over ende, tilmeldingerne væltede ind. Søren blev tilkaldt og hold 2 blev hurtigt oprettet, i alt 25 elever. Vi kom godt i gang, men så kom de første coronarestriktioner, forsamlingsforbud, max 10 personer. Holdene blev delt op i 4 nye hold så nu havde vi undervisning 4 aftner om ugen. Midt i december blev vi ramt igen, online undervisning, stadig 4 aftner om ugen. Dette fortsatte helt til eleverne skulle op til prøve, som også blev afviklet online. Vi tabte et par elever undervejs, men 22 elever bestod trods de lidt aparte omstændigheder i hele dette forløb. En stor tak til Søren Kjeldsen for hans indsats, både med undervisningen og kyndig vejledning i forbindelse med IT. Bestyrelsen håber at vi i år får normale forhold så vi kan nyde en forsat god sommer med sejlads uden forbud. Det ville være rart hvis der var nogle der vil melde sig til et tur-/festudvalg. Formandens beretning godkendt Regnskab til godkendelse. Joanne Jensen gennemgik regnskabet og der blev spurgt til hvor Ishøj Sejlklubs betaling af kontingent til havnen stod. Ishøj Sejlklub betaler ikke kontingent til havnen, men betaler for bådpladser til juniorbåde og skolebåde. Der blev spurgt til 2 bådpladser, hvorfor vi betaler kr. 22.000 pr. stk. De står under aktiver og er de bådpladser Ishøj Sejlklub har haft i mange år til skolebådene. Regnskabet blev godkendt. FORSLAG 24.5.2021 Forslag til vedtægtsændringer. Stillet af Tore Sundstrøm Forslag 1; man kan ikke være medlem af repræsentantskabet og havnebestyrelsen samtidig. Undtaget er de 2 af repræsentantskabet udpegede havnebestyrelsesmedlemmer. I mangel af kandidater, kan der dog dispenseres for dette ved en generalforsamling. Forslag 2; Er man først valgt ind til repræsentantskabet/havnebestyrelse, kan man ikke , på samme generalforsamling, nedlægge sit mandat, for derefter, at blive valgt ind i havnebestyrelse/repræsentantskabet. Set i lyset af de kaotiske tilstande i havnebestyrelsen og repræsentantskabet, kommer her forslag 3; valgte medlemmer af havnebestyrelsen og repræsentantskabet skal gennemgå et obligatorisk bestyrelseskursus. Samtidig skal klubbens medlemmer have mulighed for at deltage i et sådant kursus frivilligt. Under forslag blev der en drøftelse af, om vi kunne sammenskrive forslagene. CL fremlagde et ændringsforslag Der foreslås følgende ændringsforslag, der vil blive § 19 a: Ved valg af medlemmer til repræsentantskabet og havnens bestyrelse, skal bestyrelsesmedlemmer vælges først. Valgte bestyrelsesmedlemmer kan kun i tilfælde af manglende kandidater til repræsentantskabet vælges til repræsentantskabet. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af repræsentantskabet kan være medlem af repræsentantskabet. Suppleanter til bestyrelsesmedlemmer kan være repræsentanter. Klubben stiller kursus i bestyrelsesarbejde til rådighed for bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter. Kurser skal så vidt muligt søges i interesseorganisationer tilknyttet havne og sejlklubber. Nogle medlemmer havde kommentarer til valg af repræsentanter og havnebestyrelse og mener at man ikke kan være begge dele. Det alternative forslag kunne ikke accepteres af forslagsstiller. Der bliver spurgt om vi skal gå til afstemning om forslag 1. Forslagsstiller siger at vi er ikke nok til at stemme om det. CL: Vi er ikke fremmødte nok til at afgøre om forslag til vedtægtsændringer kan vedtages ved denne generalforsamling. Der er 408 medlemmer af klubben og der skal være 1/3 til stede, hvilket er 136 medlemmer. Hvis forslaget skal besluttes ved første fremlægning af forslaget skal 2/3 af de 136 medlemmer stemme for forslaget. Hvis forslaget fortsat ønskes behandlet som en vedtægtsændring, selvom der ikke er fremmødte nok, skal der stemmes om forslaget og hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget skal bestyrelsen inden 14 dage herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Forslagsstiller er uenig og mener at der skal indkaldes til ekstraordinær gf uden afstemning her. CL spørger forsamlingen om der er nogen der har noget imod at vi stemmer om forslaget, sådan som det fremgår af vedtægterne Det betyder at vi skal stemme om forslaget og så er det 2/3 af de medlemmer der er tilstede, der skal stemme for forslaget for at det kan komme videre til en ekstraordinær gf. 5stemmer imod med fuldmagter er det 10, så der stemmes om forslaget. Der er skriftlig afstemning til alle forslag Forslag 1 32 stemmer. 18 ja/13 nej, 1 blank. Forslaget er faldet Forslag 2 31 stemmer. 15 ja/15 nej 1 blank. Forslaget er faldet Forslag 3 31 stemmer. 16 ja/14 nej 1 blank. Forslaget er faldet Forslag 4 Referatet fra sidste generalforsamling, i 2020, var kun et afstemningsresultat og ikke et referat. Derfor kommer forslag 4; referater optages på lydfil/bånd, og lægges ud på klubbens hjemmeside, sammen med det skrevne og ikke redigerede referat og afstemningsresultat inden for 4 uger, efter generalforsamlingen afholdelse. En lydfil fra et offentligt møde må Ikke lægges på hjemmesiden. Persondataloven. CL: Når referatet er skrevet bliver lydfilen slettet. Så er det alene referatet der er gyldigt. Forslag 4 31 stemmer. 10/ja/20 nej, 1 blank. Forslaget er faldet Forslag til generalforsamling 25.5.2021 Tore Sundstrøm Havnebestyrelsesmedlemmer og repræsentanter valgt for Ishøj Sejlklub, pålægges at arbejde og stemme imod standardiseringen af bådstativer og trapper, ligeledes bukke, stativer og trapper udført i træ, som naturligvis skal være vel- og vedligeholdt. Samtidig opfordres til en afstemning om dette blandt alle bådpladsejere og lejere i hele havnen. Een stemme pr. plads om dette emne. Man kan ikke pålægge nogen at stemme på en bestemt måde, men man kan høre de personer der er på valg, hvilken holdning de har til det foreslåede. Det er havnen der bestemmer om bådstativer etc. skal standardiseres. Forslaget ændres til, at IS’s repræsentanter skal forlægge forslaget for repræsentantskabet til behandling. 30 stemmer. 17 ja/12 nej, 1 blank. Forslaget er vedtaget CL’s forslag fra sidste år om at bytte om på punkt 10 og 12 bliver vedtaget. Det er en beslutning om hvordan vi stemmer i aften. Ikke vedtægtsændring. Drifts og likviditetsbudget og fastsættelse af kontingent Joanne gennemgår budgettet med plads til 50 års jubilæum i 2022. Der indestår på bankkonti kr. 360.000. CL knytter en bemærkning til budgettet: det har været et coronaår sidste år og der kalkulerede man med et underskud på 38.000, men det blev et overskud på 83.000, så derfor kan vi godt tillade os med et jubilæum at der må være dækning for det underskud der er på budgettet. Budgettet vedtages. Kontingent uændret. Valg af kasserer: Søren Kjeldsen vælges Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Gert Brødsgaard, Kaj Ramskov, Michael Fleron og Sam Hammershøy stiller op. Ved skriftlig afstemning vælges Gert Brødsgaard, Kaj Ramskov og Michael Fleron. Valg af 2 suppleanter Henrik W. Jensen og Jørgen Nielsson vælges Valg af 2 revisorer Benno W. Jørgensen og Poul-Erik Sloth Andersen vælges 1 suppleant Kirsten Lethmar vælges Valg af 1 havnebestyrelsesmedlem Kaj Ramskov og Sam Hammershøy stiller op. 17 stemmer for Kaj Ramskov og 13 for Sam Hammershøy Valg af 1 suppleant Sam Hammershøy Valg af 8 repræsentantskabsmedlemmer. Gert Brødsgaard, Jørgen Nielsson, Michael Fleron, Poul-Erik Sloth Andersen, Claus Lethmar, Peter Dynnesen, Kurt Sjøgreen og Søren Kjeldsen. 2 suppleanter Aneta Kjeldsen og Kirsten Lethmar Ishøj Sejlklub har næste år 50 års jubilæum og der skal nedsættes et festudvalg. Aneta Kjeldsen, Jørgen Nielsson, Kaj Ramskov og Peter Dynnesen Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med sandwich og drikkevarer. Joanne Jensen 30.06.2021